Komorní hra

Komorní hra

Vyučovací předmět Komorní hra je předmět, ve kterém žák zúročí své dovednosti prostřednictvím nejrůznějších hudebních seskupení. Komorní hra je forma projevu, prezentovaná skupinkou nejméně dvou hudebníků. Tento předmět vede žáky k upevňování smyslu pro souhru a odpovědnosti za společné dílo. Komorní hra rozvíjí žákovu pohotovost ve čtení notového partu a rozvíjí schopnost hry z listu. Zařazení žáka do komorních seskupení vychází z aktuální nabídky a možností školy. Žák je do těchto aktivit zařazován na základě svých individuálních schopností