1. ZUŠ Kojetín
  2. Přihláška

Přihláška

Vyplněním formuláře se můžete přihlásit ke studiu na naší ZUŠ z pohodlí svého domova.
Údaje jsou důvěrné podle Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělání v ZUŠ upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno, poruší-li žák závažným způsobem školní řád; ze zdravotních důvodů, nebo z důvodů přestěhování se do vzdáleného místa; ke konci pololetí, požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci; k 30. červnu pro neprospěch žáka; není-li ve stanoveném termínu za žáka uhrazena úplata za vzdělávání (školné). Podpisem přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil(a) se školním řádem, který je volně přístupný v prostorách ZUŠ. Se školním vzdělávacím programem je možno se seznámit u vedení školy. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (https://www.zuskojetin.cz/).