Hudební nauka

Hudební nauka

Tento předmět má žákovi umožnit orientaci ve světě hudby. Hlavním úkolem hudební nauky je rozvoj vokálních, intonačních, instrumentálních, hudebně – pohybových i poslechových činností a osvojování teoretických znalostí. Tyto činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují.

Znalosti z hudební nauky pomáhají žákům při interpretaci hudby a přispívají k aktivnímu vnímání hudby. Za pomoci vlastních hudebních prožitků získávají přehled o hudebním světě a pěstují si vztah k hudbě jako takové. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače, který je schopen propojit hudební teorii s praxí a hlouběji tak hudbu prožít a pochopit.

Hudební nauka je realizována v rozsahu 5-ti ročníků s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Studuje-li žák více studijních zaměření, je povinen navštěvovat předmět Hudební nauka v nejvyšším ročníku z daných studijních zaměření až do splnění 5. ročníku (dle ŠVP). V ostatních studijních zaměřeních již tedy docházku splnil a je tímto rozhodnutím ředitele školy osvobozen z docházky do této výuky Hudební nauky.


Vyučující